Stanovy


Stanovy Van Lang z.s.


Čl. 1
Název a sídlo


Van Lang z.s., ve zkratce Van Lang (dále jen spolek) má své sídlo v Svitákova 2730/14.


Čl. 2
Charakter sdružení

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


Čl. 3
Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

• propagace a prosazování principů občanské společnosti ve vietnamské komunitě,
• podpora rozvíjení kulturních aktivit ve vietnamské komunitě


Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

• vydávání letáčků, publikací, provozování webového portálu
• organizování kampaní a petičních aktivit na podporu základních cílů spolku,
• pořádání seminářů, přednášek a konferencí, kulturních akcí
• organizování charitativních akcí

Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen spolku má právo:

• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
• podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
• aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
• účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

• doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku,
• úmrtím člena spolku,
• zánikem spolku,
• vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6
Organizační uspořádání


Strukturu spolku tvoří:

• členská schůze,
• výbor,
• dozorčí rada

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

• schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
• zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,
• schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
• schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
• určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
• schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
• zvolila čestné členy spolku,
• rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.


Čl. 7
Jednání jménem spolku


Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.


Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,-Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Čl. 9
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku


V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.